Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Depositionskartor kväve

 

Nedan visas nedfallet av oorganiskt kväve (NO3 + NH4) under det hydrologiska året 2016/17.

A. Uppmätt nedfall till öppet fält.

B. En geo­grafiskt inter­polerad karta över nedfall till öppet fält, baserad på data som visas i A. Interpolering har gjorts med Kriging-metodik.

C. En geografiskt interpolerad karta över beräknat totalt nedfall (torr- och våt­deposition). Metoden baserar sig på resultat från kombinerade mät­ningar av nedfall till öppet fält, nedfall som krondropp och mätningar av torrdeposition med strängprovtagare.

Nedfallet av kväve i Sverige är högst i sydväst och minskar mot norr. Totaldepositionen i Sverige under det hydrologiska året 2016/17 varierade mellan 0,5 och 17 kg per hektar och år (Figur C), vilket är betydligt högre än nedfallet på öppet fält (Figur A och B), framför allt i södra Sverige. Enligt beräkningarna av totaldeposition överskreds den kritiska belastningen för över­gödande kväve, 5 kg per hektar och år, i nästan hela Götaland och större delen av Värmland under det hydrologiska året 2016/17.

Kväve har länge varit centralt inom skogsbruket, eftersom bristen på kväve generellt sett begränsar tillväxten och därmed produktionen. Kvävecykeln i skogsmark spelar en viktig roll i flera av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker.

Relativt låga doser av kväve påverkar markvegetationens sammansättning i skog och myr enligt studier i skogsmark i norra Sverige, där kvävenedfallet är nära bakgrundsnivån samt enligt studier på myrar. I områden mer exponerade för kväve är det största problemet risken för höga halter i yt- och grundvatten, utlakning, försurning och övergödning. Kväve och kol är nära sammanlänkat i allt organiskt material, och kvävecykeln påverkar därmed kolinbindningen, samt även avgången av växthusgaser.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL