Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Miljömålskopplingar

När det gäller uppföljning av miljömål ingår data från Krondroppsnätet i både den regionala och den nationella miljömålsuppföljningen, främst med inriktning på miljömålet Bara naturlig försurning och indikatorerna nedfall av svavel och nedfall av kväve.

Vad gäller den nationella uppföljningen av indikatorn nedfall av svavel används Krondroppsnätets data från öppet fält, medan krondroppsdata används för den regionala uppföljningen. När det gäller indikatorn nedfall av kväve används data från öppet fält för både regional och nationell miljömålsuppföljning.

Markvattendata används inte i den årliga miljömålsuppföljningen, men användes i den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålet Bara naturlig försurning. Det finns mycket data som skulle kunna utnyttjas betydligt mer inom miljömålsuppföljningen. Exempelvis ger upplagring av kväve i skogsmarken upphov till NO3 i markvattnet, vilket skulle kunna vara en potentiell indikator i det regionala och nationella miljömålsarbetet inom miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. pH och ANC i markvatten skulle även kunna fungera som en indikator för miljömålet Bara naturlig försurning.

Nedfall av svavel och nedfall av kväve är indikatorer för flera miljömål, utöver miljömålet Bara naturlig försurning: Grundvatten av god kvalitet, Storslagen fjällmiljö, Levande sjöaroch vattendrag samt Levande skogar.

Läs mer om hur arbetet med Krondroppsnätet kopplas till Miljömålen:

Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL