Personuppgiftspolicy för forskningsprojektets webbplats

Här informerar vi dig om hur dina personuppgifter samlas in och används när du kommer i kontakt med oss eller på annat sätt engagerar dig i ett av våra forskningsprojekt. Vi förklarar närmare varför, hur och när dina personuppgifter behandlas inom det forskningsprojekt som denna webbplats omfattar.

Vi arbetar aktivt med skydd för dina personuppgifter och värdesätter din integritet högt! Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned.

Vem är ansvarig för hantering av mina personuppgifter?

IVL Svenska Miljöinstitutets (”IVL”) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy. Vi vill på ett transparent och tydligt sätt förklara hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet och vilka verksamhetsmoment som kräver att vi samlar in personuppgifter samt vad som är frivilligt.

Då ett forskningsprojekt vanligtvis inkluderar flera olika organisationer, i form av samarbetspartners, projektpartners och finansiärer innebär det att vi kan komma att hantera dina personuppgifter gemensamt med andra parter. Vilka samarbetspartners och finansiärer som detta specifika forskningsprojekt har finns angivet på webbsidan. Där kan du även hitta information och kontaktuppgifter till respektive organisation.

Vad omfattar denna policy?

Dessa riktlinjer syftar till att informera dig om hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter, som du har rätt till enligt artikel 12-14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi har inkluderat information om de behandlingar av dina personuppgifter som är mest ingripande, mest förvånande samt vanligast förekommande. Detta för att du ska få en så god förståelse som möjligt av vår hantering utan att riskera informationsutmattning. Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter längre ner.

För information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår cookie policy.

Information till dig som forskningsperson

Är du deltagare i forskningsstudie finns det separat information om behandling av dina personuppgifter. Vänligen kontakta ansvarig projektledare för mer information.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Medlem i forskningsprojektets intressegrupp (följargrupp)

 • När du visar intresse för eller anmält dig till forskningsprojektets intressegrupp samlar vi in: namn, e-postadress, telefonnummer, titel, organisation (arbetsgivare), forskningsområde, land samt eventuell annan information som är nödvändig för det specifika forskningsprojektet för att på bästa sätt knyta samman kontakter och verka för informationsutbyte inom nätverket.
 • Du som medlem i intressegruppen kommer få information om forskningsprojektet (nyhetsbrev) samt inbjudningar till evenemang.
 • Behandlingen av dina personuppgifter stödjer vi på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla det om du inte längre önskar vara med.
 • Om forskningsprojektet genomförs tillsammans med samarbetspartners, finansiärer och projektpartners kan uppgifterna komma att delas med dem för att uppfylla ovanstående syfte.

Registrering till forskningsprojektets evenemang

 • När du anmäler dig till kurser, seminarier eller andra evenemang som forskningsprojektet anordnar samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, titel, företagsnamn och i förekommande fall telefonnummer, fakturareferens, och faktureringsadress.
 • De personuppgifter vi samlar in behöver vi för att administrera evenemanget, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter avslutat evenemang. Vi lagrar dina personuppgifter fram tills att så är slutfört.
 • Vid kostnadsfria evenemang stödjer vi vår behandling på ditt samtycke.
 • Om evenemanget är avgiftsbelagt kommer vi behandla dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande, ta betalt samt informera dig om eventet, med stöd av vårt berättigade intresse att uppfylla vårt avtalsåtagande med din organisation (se mer i våra bokningsvillkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
 • Vid evenemang som samarrangeras kommer uppgifterna att delas med medarrangören.

Deltagande på forskningsprojektets evenemang

 • Vi fotograferar och filmar under våra evenemang. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Vi publicerar ibland fotografier och filmer på vår hemsida och i sociala medier från evenemang vi arrangerar eller samarrangerar.
 • Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.
 • Behandlingen stödjer vi på vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet och forskningsprojekt som genomförs.

Utskick av nyhetsbrev och information om evenemang och forskningsprojekt

 • IVL samlar in din e-postadress och organisation (frivilligt) när du registrerar dig för nyhetsbrevsutskick inom forskningsprojektets område.
 • Behandlingen stödjer vi på ditt samtycke.
 • Vi skickar nyhetsbrev till dig så länge du önskar ta emot dem. Om du inte längre vill få våra utskick avanmäler du dig enklast genom att följa länken i mailet. Om du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av ett år förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system och upphöra med utskicken. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig för våra nyhetsbrev på nytt.

Vem delar vi dina uppgifter med

Personuppgiftsbiträden
Externa leverantörer och system är en naturlig del av och ett viktigt stöd för vår verksamhet. När vi använder externa tjänster, så som en molntjänst eller ett kundhanteringssystem får leverantören tillgång till dina personuppgifter, men de använder dem aldrig i egna syften.

Leverantörerna behandlar då dina uppgifter under vår instruktion, vars villkor och gränser regleras och säkerställs genom ett personuppgifts­biträdesavtal. Genom dessa avtal kräver vi att leverantörerna som minst uppfyller samma strikta krav som vi ställer på oss själva i vår hantering av dina personuppgifter.

För behandling av dina personuppgifter, som beskrivits ovan, använder vi leverantörer inom följande områden:

 • Leverantörer av analysverktyg för vår webbplats, och
 • IT- och systemleverantörer.

Gemensamt personuppgiftsansvarig
Som vi nämnde inledningsvis, kan det finnas anledning att dela dina kontaktuppgifter med andra organisationer som är involverade i forskningsprojektet. I sådant fall har du rätt att vända dig till antingen oss eller den andra organisationen om vem som ansvarar för behandlingen och vad som sker. Vill du veta vilka organisationer som har fått tillgång till dina uppgifter kan du kontakta oss.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För vissa IT-tjänster kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). I de fall uppgifterna överförs till tredje land har vi vidtagit ytterligare skyddsåtgärder för att försäkra att EU:s skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som får tillgång till personuppgifterna.

Dina rättigheter
Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt GDPR. Det är kostnadsfritt att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss, se kontaktinformation längre ned.

Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en kontroll av din identitet för att säkerställa att information om dig lämnas till dig och ingen annan.

Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta, utan det finns undantag och dem har vi försökt beskriva så väl som möjligt. Om din begäran inte är möjlig att tillgodose fullt ut kommer vi att informera dig tydligt om varför.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida IVL behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet kan du få en kopia av dina personuppgifter samt även kompletterande information avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att begära att IVL raderar dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål. Notera att det är inte alltid möjligt för oss att radera dina personuppgifter, utan vi kan tillmötesgå sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
 • IVL behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

Rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna kommer från dig, vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal med dig, samt att uppgifterna hanteras digitalt, har du rätt att få ut dessa personuppgifter från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på IVL:s intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer IVL inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har synpunkter eller frågor på våra behandlingar ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

Kontakta oss

IVL Svenska Miljöinstitutet
Org. nr 556116-2446
100 31 Stockholm
E-post: joakim.toren@ivl.se
Tel: 010-7886553

Versionshistorik

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Aktuell version finner du på forskningsprojektets webbplats.

Nuvarande version: 2023:01

Tack för att du tog dig tid att ta del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter!