Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets rapporter sedan 1989

År

Titel

Nummer

2021

Metaller och kväve i mossa, 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C614

2021

Torrdeposition till insamlare för nedfall med nederbörden - Metodik och manual baserat på RUT-försöket, Rör under tak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C593

2021

Hur påverkas mark-, grund- och ytvatten vid en skogsavverkning? - Fallstudie Storskogen i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

C570

2021

Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en slutavverkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Teknisk rapport från vattenkemiska mätningar i bäck-, grund-, och markvatten vid Storskogen 2014–2020.

C569

2021

Deposition av fosfor till skog och öppen mark i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SMED Rapport

Nr 25

2020

Atmosfäriskt nedfall av mikroskräp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C511

2019

Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C445

2019

Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C392

2018

Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve till barrskog inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C286

2017

Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015 Länk till annan webbplats.


2016

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C199

2016

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C197

2015

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2013/14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C117

2015

Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C126

2015

Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C127

2012

Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2030

2011

Totaldeposition av kväve till skog Länk till annan webbplats.


2011

Kväveutlakning från skogsmark – hur mycket kan det bidra till bruttobelastningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1961

2011

Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1973

2010

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2007. Årsrapport 2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1816

2010

Krondroppsnätet. - Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvattenkemi i relation till förändringar av Europas emissioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1896

2010

Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1926

2010

Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1951

2010

Krondroppsnätet. Nedfall och effekter av luftföroreningar - för regional övervakning. Förslag till Program 2011-2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1766

2009

Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt - Uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1798

2009

Depositionsmätningar på hög höjd i Jämtlands län 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1819

2009

Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regionala och nationella behov Länk till annan webbplats.


2008

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2006. Årsrapport 2006 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1756

2007

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2005 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1695

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2003. Årsrapport 2003 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1581

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2004 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1634

2004

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2002. Årsrapport 2002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1528

2004

Kritisk belastning och baskatjonbalanser för skogsmark i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1577

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1599

2003

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken 1986-2001 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1480

2003

Markvattenkemi - variation inom skogliga observationsytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1520

2003

Jämförelse mellan uppmätt och modellberäknad deposition av svavel och kväve i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1530

2002

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1443

2000

Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar - Sammanfattande slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan IVL, länen och Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1369

2000

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under 1998 och 1999. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1370

2000

Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995 till 1999 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1374

1997

Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1185

1996

Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariabler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1228

1993

Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1118

1992

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1079

1993

Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1099


IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL