Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Krondroppsnätets rapporter sedan 1989

År

Titel

Nummer

2022

Totalt kvävenedfall till kommuner i Sverige. Data till VERA-programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C724

2021

Deposition av fosfor till skog och öppen mark i Sverige

SMED Nr25

2021

Torrdeposition till insamlare för nedfall med nederbörden – Metodik och manual baserat på RUT-försöket, Rör under tak

C593

2021

Hur påverkas mark-, grund- och ytvatten vid en skogsavverkning? – Fallstudie Storskogen i Västra Götaland

C570

2021

Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en slutavverkning - Teknisk rapport från vattenkemiska mätningar i bäck-, grund-, och markvatten vid Storskogen 2014 – 2020

C569

2019

Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog

C445

2019

Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C392

2018

Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve till barrskog inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C286

2017

Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015 Länk till annan webbplats.


2016

Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C199

2016

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C197

2015

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2013/14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C117

2015

Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C126

2015

Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C127

2013

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2095

2012

Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2030

2011

Totaldeposition av kväve till skog Länk till annan webbplats.


2011

Kväveutlakning från skogsmark – hur mycket kan det bidra till bruttobelastningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1961

2011

Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1973

2010

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2007. Årsrapport 2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1816

2010

Krondroppsnätet. - Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvattenkemi i relation till förändringar av Europas emissioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1896

2010

Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1926

2010

Förbättrad modellering och mätning av belastningen från luftföroreningar - samverkan mellan Krondroppsnätet och MATCH-modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1951

2010

Krondroppsnätet. Nedfall och effekter av luftföroreningar - för regional övervakning. Förslag till Program 2011-2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1766

2009

Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt - Uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1798

2009

Depositionsmätningar på hög höjd i Jämtlands län 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1819

2009

Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regionala och nationella behov Länk till annan webbplats.


2008

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2006. Årsrapport 2006 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1756

2007

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2005 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1695

2006

Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2005 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1682

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2003. Årsrapport 2003 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1581

2005

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2004 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1634

2004

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet under åren 1986-2002. Årsrapport 2002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1528

2004

Kritisk belastning och baskatjonbalanser för skogsmark i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1577

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1599

2003

Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken 1986-2001 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1480

2003

Markvattenkemi - variation inom skogliga observationsytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1520

2003

Luftföroreningar i skogliga provytor - Resultat till och med september 2002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1521

2003

Jämförelse mellan uppmätt och modellberäknad deposition av svavel och kväve i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1530

2002

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1443

2000

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Resultat till och med september 1999 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1363

2000

Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar - Sammanfattande slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan IVL, länen och Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1369

2000

Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under 1998 och 1999. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1370

2000

Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995 till 1999 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1374

1998

Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällen

A1185

1997

Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariabler

B1228

1997

Luftföroreningar i södra Sverige 1985-1995

B1257

1997

Luftföroreningar i norra Sverige

B1264

1997

Luftföroreningar i mellersta Sverige

B1265

1994

Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län

B1118

1993

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige

B1079

1993

Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning.

B1099

1993

Luftföroreningar i södra Sverige - nedfall och effekter 1992

B1108

1989

Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

B912


År

Titel

Nummer

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C316

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C308

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C315

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C319

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C309

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C311

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C313

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C307

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C322

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C320

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C306

2018

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C314

2018

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C321

2017

Krondroppsnätet i södra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C236

2017

Krondroppsnätet i mellersta Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C239

2017

Krondroppsnätet i norra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C240

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C161

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C154

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C155

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C156

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C157

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C158

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C159

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C160

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C162

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C163

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C164

2016

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C165

2016

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C166

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C103

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C104

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C105

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C106

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C107

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C108

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C109

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands län Länk till annan webbplats.

C110

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C111

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C112

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C113

2015

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

C114

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2167

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2168

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2169

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2170

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2171

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2172

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2173

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2174

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2175

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2176

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2177

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2178

2014

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2179

2013

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2095

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2033

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2034

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2035

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2036

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2038

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2039

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2040

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2041

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2042

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2043

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2044

2012

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2045

2012

Tillståndet i skogsmiljön i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B2046

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1980

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Svealand — mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1981

2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland — mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1982

2010

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1901

2010

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1902

2010

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1903

2010

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1904

2010

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1905

2010

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1906

2010

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1907

2010

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1908

2010

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1909

2010

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1910

2010

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1911

2010

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1912

2010

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1913

2010

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige och Dalarna - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1914

2009

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1837

2009

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1838

2009

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1839

2009

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats.

B1840

2009

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1841

2009

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1842

2009

Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1843

2009

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1844

2009

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1845

2009

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1846

2009

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1847

2009

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1848

2009

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1849

2009

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1850

2009

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1851

2008

Övervakning av luftföroreningar i Skåne - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1775

2008

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1776

2008

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1777

2008

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1778

2008

Övervakning av luftföroreningar i Halland - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1779

2008

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1780

2008

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1781

2008

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län- mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1782

2008

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1783

2008

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1784

2008

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1785

2008

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1786

2008

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1787

2008

Övervakning av luftföroreningar i Dalarnas och Gävleborgs län - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1788

2008

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige - mätningar och modellering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1789

2007

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1723

2007

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1724

2007

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1725

2007

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1726

2007

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1727

2007

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1728

2007

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1729

2007

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1730

2007

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1731

2007

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1732

2007

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1733

2007

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1734

2007

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1735

2007

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1736

2007

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1742

2006

Luftföroreningar i skogliga provytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1682

2005

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1611

2005

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1612

2005

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1613

2005

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1614

2005

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1618

2005

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1621

2005

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1622

2005

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1623

2005

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1624

2005

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1625

2005

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1626

2005

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1627

2005

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1628

2005

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1629

2005

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1631

2004

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1558

2004

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1559

2004

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1560

2004

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1561

2004

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1562

2004

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1563

2004

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1564

2004

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1565

2004

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1566

2004

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1567

2004

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1568

2004

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1569

2004

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1570

2004

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1571

2004

Övervakning av luftföroreningar i Dalarna och Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1572

2004

Krondroppsnätet - Tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1599

2003

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1444

2003

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1445

2003

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats.

B1446

2003

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1447

2003

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1448

2003

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1457

2003

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1458

2003

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1459

2003

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1460

2003

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1461

2003

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1467

2003

Övervakning av luftföroreningar i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1468

2003

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1469

2003

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1470

2003

Luftföroreningar i skogliga provytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1521

2001

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Försurande ämnen och tungmetaller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1404

2001

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1405

2001

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1406

2001

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1407

2001

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1408

2001

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1409

2001

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1410

2001

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1411

2001

Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1412

2001

Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1413

2001

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1414

2001

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1415

2001

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1416

2000

Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands och Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1358

2000

Övervakning av luftföroreningar i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1359

2000

Övervakning av luftföroreningar i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1360

2000

Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1361

2000

Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1363

2000

Övervakning av luftföroreningar i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1364

2000

För Värmlands läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1365

2000

Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1366

2000

Övervakning av luftföroreningar i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1367

2000

För Örebro läns Luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1368

2000

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1376

2000

Övervakning av luftföroreningar i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1377

2000

Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B1378

1998

Luftföroreningar i mellersta Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994

B1186

1998

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1995 - september 1996

B1274

1997

"Luftföroreningar i mellersta Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"

B1236

1997

"Luftföroreningar i norra Sverige; Nedfall, halter och effekter oktober 1994-september 1995"

B1238

1997

Luftföroreningar i södra Sverige 1985-1995

B1257

1997

Luftföroreningar i norra Sverige

B1264

1997

Luftföroreningar i mellersta Sverige

B1265

1995

Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall, halter och effekter. okt 1993 - september 1994

B1185

1995

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall, halter och effekter oktober 1993 - september 1994

B1192

1994

Luftföroreningar i norra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992 till september 1993.

B1133

1994

Luftförorenignar i mellersta Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993.

B1139

1994

Luftföroreningar i södra Sverige. Nedfall och effekter oktober 1992-september 1993

B1150

1993

Deposition och effekter av luftföroreningar i södra och mellersta Sverige

B1079

1993

Luftföroreningar i södra Sverige - nedfall och effekter 1992

B1108

1990

För Blekinge Luftvårdsförbund. Luftövervakning i Blekinge län. Årsrapport oktober 1985 till september 1986.

B855

1989

Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

B912

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL