Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

pH i markvatten


pH i markvatten provtagen vid 50 cm djup under perioden 2019-2021 (medianvärde). Ytor med mindre än tre mätvärden under treårsperioden, samt ytor som har avverkats eller gödslats har tagits bort.

Bedömningen av vid vilket pH som markvattnet kan anses försurat beror till viss del på vilken berggrund som föreligger i området m.m. Ett pH <4.5 anses dock i de flesta fall indikera kraftig försurning, medan pH i området 4.5—5.0 kan indikera risk för försurning.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL