Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Nitratkväve i markvatten


Nitrat (NO3-N) i markvatten provtagen vid 50 cm djup under perioden 2019-2021 (medianvärde). Ytor med mindre än tre mätvärden under treårs­perioden, samt ytor som har avverkats eller gödslats har tagits bort.

Krondroppsnätets mätningar i Sverige visar att nitratkvävehalterna var mycket låga under perioden 2019-2021, förutom på vissa mätplatser i Skåne och Halland, vilket visar att det kväve som tillförs via nedfall tas om hand av träd och övrig vegetation eller ackumuleras i skogsmarken. Det är dock troligt att det finns andra platser i sydvästra Sverige där marken är mättad eller nära mättad på kväve, bland annat baserat på de förhöjda halter som uppmättes under 1980- och 1990-talen vid nu avslutade mätplatser.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL