Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

ANC i markvatten


Nedan visas ANC i markvatten provtagen vid 50 cm djup under perioden 2019-2021 (medianvärde). Ytor med mindre än tre mätvärden under treårsperioden, samt ytor som har avverkats eller gödslats har tagits bort.

ANC, ”Acid Neutralising Capacity” (syraneutraliserande förmåga) beräknas som starka basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus starka syrors anjoner (SO42-, NO3-, Cl-) räknat i ekvivalenter. Positivt värde utgörs av syra­buffrande vätekarbonat och organiska anjoner. Negativt värde uttrycker aciditet. ANC i avrinnande vattnet bör vara betydligt över 0 när det når vattendragen.

ANC i markvattnet var negativt på nästan alla provytor i Götaland samt på flera av ytorna i Svealand, medan Norrland genomgående uppvisade positiva ANC. Denna bild överensstämmer i hög grad med pH och oorganiskt aluminium.

Läs mer om trender för ANC i markvattnet här.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL