Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av svaveldioxid

Lufthalter av svaveldioxid, SO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2020/21 och sommartid (april - september) 2021. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Under vintern 2020/21 uppmättes högst SO2-halter vid de kustnära mätplatserna i södra Sverige, Stenshult, på Romeleåsen i södra Skåne, Timrilt öster om Halmstad samt Ottenby vid Ölands södra udde. Det finns även ett högt värde i Norrbottens län. Under sommaren 2021 var halterna generellt lägre, med högsta halterna vid Ottenby. I januari 2015 sänktes halterna av svavel i fartygsbränsle på Östersjön från 1 % till 0,1 %. Lufthaltsmätningarna av svavel inom Krondroppsnätet tyder dock på att fartygstrafiken har en fortsatt påverkan på lufthalterna vid kustnära områden i södra och mellersta Sverige.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL