Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av ammoniak

Lufthalter av ammoniak som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2019/20 och sommartid (april - september) 2020 (µg/m³). Medelhalter beräknade från månadsvärden.

Ammoniak har en mycket hög depositionshastighet mot mark och växtlighet, vilket gör att effekterna av utsläpp påverkar lufthalterna huvudsakligen inom korta avstånd. Detta gör att variationerna i lufthalterna av NH3 blir mycket stora, såväl mellan olika månader och år som mellan olika platser.

Under 2019/20 var halterna generellt låga. Högst NH3-halter uppmättes sommaren 2020 på Ölands södra udde följt av området strax nordost om Kalmar. NH3-halterna brukar generellt vara högst i Götaland, sannolikt på grund av utsläpp från djurhållning och gödsling inom jordbruket. Även under vintern uppmättes högst ammoniakhalter vid Ölands södra udde, men relativt höga halter uppmättes även i hela södra Sverige. Stundtals uppmättes relativt höga halter av NH3 i norra Sverige vintertid. Dessa höga halter är svårförklarade, men har förekommit till och från under flera år. Det är känt att ammoniak också kan bildas vid förbränning av biomassa, så en möjlig förklaring är utsläpp från småskalig vedförbränning vintertid.

De rapporterade årliga utsläppen av NH3 har minskat något under perioden 2001–2019, med 11 procent för både EU27+UK och för Sverige. De uppmätta lufthalterna av NH3 har inte förändrats nämnvärt under denna tidsperiod, men utvecklingen ser lite olika ut, beroende på mätplats. Det är endast vid en yta som ammoniakhalterna har minskat på ett statistiskt säkerställt sätt, med 43 procent, vilket är en betydligt större minskning jämfört med emissionsminskningarna under samma period.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL