Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Uppföljning av miljömålen med mätningar inom Krondroppsnätet

Ett sätt att följa upp delmålen för miljömålen "Bara naturlig försurning" och "Frisk luft" är att studera utvecklingen över tiden samt dess eventuella trendbrott. Svenska miljökvalitetsmål förutsätter att internationellt avtalade utsläppsminskningar genomförs. Minskningen kan räknas om till deposition i olika delar av landet.

Mätningarna inom Krondroppsnätet påbörjades under mitten av 1980-talet och de långa mätserierna medför nu unika möjligheter att studera utvecklingen över tiden. Sammanfattningsvis kan sägas att mätningar inom Krondroppsnätet som regel har visat ökad nederbördsmängd sedan mitten av 1980-talet. Förändringen har i allmänhet varit störst i södra Sverige, framför allt i kustlänen. Nederbördskemiska mätningar har generellt visat sjunkande halter av antropogent sulfatsvavel. När det gäller koncentration av oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N) i nederbörden har halterna visat en tendens till minskning under 1990-talet, speciellt i södra Sverige. På grund av ökade nederbördsmängder har dock nederbördens bidrag till nedfallet av oorganiskt kväve varit relativt konstant sedan mätningarna startade. I norra Sverige är det svårt att se några tydliga trender. Nedfallet av antropogent sulfatsvavel i skogsytor har minskat kraftigt sedan mitten av 1980-talet i hela landet.

Lufthaltsmätningarna har visat tydligt minskad svaveldioxidhalt sedan början av 1990-talet. Även för kvävedioxid verkar en viss minskning ha skett under samma period. Någon tydlig trend för lufthalter av ammoniak och marknära ozon har inte noterats.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL