Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Markvattenkemiska mätningar

Syftet med markvattenmätningarna är att få ett mått på skogsmarkens reaktion på nedfallet av luftföroreningar. Markvatten analyseras enligt parameterlistan till höger. Se markvattenkartor och data.

Markvattenmätningar sker vid 56 mätplatser. Markvattenprovtagning utförs tre gånger per år och de olika provtagningstillfällena avser att representera förhållandena före, under respektive efter vegetationsperioden.

Markvattenmätningar görs med hjälp av undertryckslysimetrar som suger vatten via ett fint, keramiskt filter. Keramikkroppen är placerad i mineraljorden på 50 cm djup, under den egentliga rotzonen, se figur. I varje skogsyta finns 5 lysimetrar som vid provtagning suger markvatten under 2 dygn. Vattnet slås sedan samman till ett samlingsprov från ytan.

Parametrar

surhetsgrad, pH
alkalinitet, buffertkapacitet
sulfatsvavel, SO4-S
klorid, Cl
nitratkväve, NO3-N
ammoniumkväve, NH4-N
totalt organiskt kol, TOC
kalcium, Ca
magnesium, Mg
natrium, Na
kalium, K
järn, Fe
mangan, Mn
totalt aluminium, tAl
organiskt aluminium, oAl
oorganiskt aluminium, ooAl
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL