Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Kvalitetskontroll

Hela kedjan från programskrivning till rapportering inom Krondroppsnätet är viktig för slutresultatets kvalitet. Provtagningen är viktig och manualer som noga beskriver provtagningsförfarande i fält har tagits fram. Eventuella anmärkningar noteras på fältprotokoll.

Med undantag för speciering av aluminium i markvatten används endast ackrediterade analysmetoder och laboratorier. Vid inmatning av analysresultat i databasen ingår valideringsrutiner som automatiskt ställs mot inmatade värden. Detta är ett första steg som främst kan påvisa eventuella mätfel och inmatningsfel. Därefter krävs en manuell genomgång av materialet som innebär att analysresultat från olika parametrar och näraliggande lokaler jämförs. Om ett prov saknas, är uppenbart förorenat, eller ett mätvärde uppenbart felaktigt måste det strykas. Vad gäller depositionsmätningar måste ett nytt värde uppskattas för att den sammanlagda depositionen under mätperioden ska bli så rättvisande som möjligt. Uppskattade data markeras i databasen. Processen innebär en subjektiv bedömning, grundad på erfarenhet och eventuella protokollsanteckningar.

Kriterier för "felaktigt" värde kan exempelvis vara:

Anmärkningar på fält- och analysprotokoll
Stor avvikelse jämfört med resultat från kringliggande lokaler eller tidsperioder
Tidigare observerad samvariation med andra mätparametrar, eller lokaler, upphör
Obalans mellan jonstyrka (konduktivitet) och mängden uppmätta joner
Obalans mellan uppmätta positiva och negativa joner
Stor avvikelse från långtidsmedelvärdet
Potentiell syrakvot visar avvikande värde
Vid tveksamheter gäller principen hellre fria än fälla och uppmätt värde får stå kvar. Andelen uppskattade värden är generellt mindre än 5% när det gäller öppet fält (våtdeposition) och mindre än 1% när det gäller krondropp.

Läs mer om analys och beräkning av depositionen.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL