Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mätningar på öppet fält


Nedfallet på öppet fält består huvudsakligen av våtdeposition, d.v.s. ämnen som är lösta i nederbörden. Fotot visar utrustning för nedfallsmätning på öppet fält. På en öppen yta samlas nederbörden in med hjälp av ett cirka 1,5 meter högt rör (med känd diameter). Röret är fixerat, så det står i våg, med hjälp av rostfria stålvajrar. Överst på röret finns en specialslipad ”krona” som gör att nederbördsmängden blir så korrekt som möjligt. På sommaren används även ett nät som hindrar att skräp följer med nederbörden. Det finns även en fågelring på utrustningen, saknas på bilden, för att se till att kontamineringen av fåglar minimeras.

Inom Krondroppsnätet sker mätningar på öppet fält vid totalt 30 mätplatser (2020), varav mätningarna vid 12 platser bekostas av medlemmarna inom Krondroppsnätet. Mätningarna vid övriga 18 platser sker inom den svenska miljöövervakningen som finansieras av Naturvårdsverket.

Här kan du ladda ner depositionsdata från öppet fält.  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL