Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mätningar i skog (krondroppsmätningar)

Deposition till skogsmark mäts i Krondroppsnätet med hjälp av krondroppsmätningar på för närvarande 55 lokaler. Fotot nedan visar hur nedfallsmätningar utförs i skogsytor (krondroppsmätningar). Mätningarna görs i skogsytor som vanligen är 30 x 30 kvadratmeter. Trädkronorna fungerar som provtagare och filtrerar torra partiklar, gaser och aerosoler från luften (torrdeposition). Föroreningarna sköljs sedan ner av nederbörden och samlas upp i tio trattförsedda dunkar per skogsyta. Dessa tio delprov, som alltså innehåller både våt- och torrdeposition, slås samman till ett sammelprov. Krondroppsvärden påverkas av upptag i trädkronorna (kväve) och interncirkulation mellan träd och mark (främst kalium och mangan).

Under vinterperioden ersätts dunkar och trattar av hinkar. Provinsamlarna står på förutbestämda platser. För att minska inverkan av fältskikt och snödrev är insamlarna placerade på stolpar, minst 0,5 m ovan mark. För att minimera effekten av ljusinstrålning är samtliga dunkar försedda med aluminiumfolie som reflekterar solstrålarna och håller temperaturen i proverna nere. För att inte behöva diska dunkarna vid varje provtagningstillfälle används plastpåsar av livsmedelskvalitet. Dessa påsar byts vid varje provtillfälle.

Här kan du ladda ner depositionsdata från krondroppsmätningarna.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL