Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Deposition (nedfall)

Deposition (nedfall) av luftföroreningar mäts inom Krondroppsnätet dels på öppet fält, och dels i skogen (krondroppsmätningar). Nedfallsinsamlarna på öppet fält och i skogsytorna töms en gång i månaden. Proven analyseras enligt tabellen till höger. Sedan 2012 mäts även torrdepositionen på vissa ytor med hjälp av strängprovtagare.

Depositionen (nedfallet) vid en lokal påverkas av nederbördens mängd och sammansättning samt luftens innehåll av olika ämnen. Då dessa parametrar är kända kan deposition per tidsenhet och ytenhet beräknas för varje analyserat ämne. Mätningarna görs genom att nederbörd provtas i en insamlare som har en känd area, varefter nederbördsvattnet analyseras med avseende på olika kemiska ämnen. Även markanvändningen har betydelse för depositionens storlek. På grund av vissa egenskaper hos träden, t ex att de fungerar som filter för luftburna föroreningar, är depositionsförhållandena annorlunda i en skog än på intilliggande öppen mark.

Deposition i insamlarna beräknas genom att multiplicera uppmätt volym med koncentration av olika ämnen. Därefter omräknas nedfall i insamlarna till deposition per hektar, och nedfallet kan summeras för önskad tidsperiod. Vid jämförelser mellan olika lokalers nederbördskemi används ofta volymvägd medelkoncentration, som enkelt kan uttryckas som genomsnittlig koncentration. Den beräknas genom att depositionen under en viss tid (vanligtvis ett år) divideras med den summerade nederbörden under samma period.

För att erhålla högsta kvalitet i resultaten krävs stor noggrannhet i alla steg av arbetet. Därför har stor vikt lagts vid en omfattande kvalitetskontroll.
  

Parameter

surhetsgrad, pH
eventuell alkalinitet
konduktivitet, ledningsförmåga
ammoniumkväve, NH4-N
sulfatsvavel, SO4-S
klorid, Cl
nitratkväve, NO3-N
kalcium (Ca)
magnesium (Mg)
natrium (Na)
kalium (K)
mangan (Mn)
Kjeldahl kväve, Kj-N
totalt organiskt kol, TOC
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL