Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Om Krondroppsnätet

Krondroppsnätet omfattar 59 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Här mäts lufthaltere, nedfall (deposition) och markvattenkemi. Ett stort antal ämnen och parametrar mäts, däribland svavel- och kväveföreningar, som har stor betydelse för försurnings- och övergödningsproblematiken.

De första mätningarna startade i södra Sverige 1985 och numera finns det mer än 30-år långa mätserier på några ytor. Syftet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av surt nedfall.

Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för att kunna ta ett samlat grepp på miljömålen Bara Naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft på regional nivå, framförallt med fokus på luftföroreningarnas påverkan.

Krondroppsnätet utgör viktiga underlag till Naturvårdsverket och miljöövervakningen på regional och nationell nivå och ingår bl.a. i Programområdena Luft och Skog inom Undersökningstyperna: Nederbördskemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Deposition till skoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Torrdeposition med strängprovtagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krondroppsnätet bedrivs på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket och företag. 2015 startade ett nytt 6-årigt samarbetsprogram.
  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL