Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Hur har det minskade svavelnedfallet påverkat återhämtningen från försurningen i södra Sverige?

För att svara på denna fråga har nio krondroppsytor med tidsserier längre än 20 år studerats i detalj. Alla ytor utom en visade tecken på återhämtning, men återhämtningen gick långsamt, och markvattnet var i de flesta fall fortfarande påtagligt försurat i slutet av perioden. På flertalet ytor försenades återhämtningen av havssaltsepisoder, som genom jonbytesprocesser kan leda till temporär försurning av markvatten i sura jordar. En annan process som bromsar återhämtningen är att svavel som tidigare adsorberats nu frigörs, vilket är en försurande process. Detta syns då man jämför svavelnedfallsminskningen med minskningen i svavelhalt i markvattnet – svavelnedfallet minskar generellt mer än halterna i markvattnet. En av de nio ytorna visade på kraftigt förhöjda nitrathalter i markvattnet, vilket resulterade i mycket lågt pH. Slutsatser av studien var att markerna i sydvästra Sverige befinner sig i ett tidigt stadium av återhämtning, att havssaltsepisoder kommer att kunna leda till temporär försurning av markvatten och potentiellt även ytvatten, och att upptag av tillgängligt kväve är en förutsättning för fortsatt återhämtning.

Studien har finansierats av Naturvårdsverkets miljömålsarbete samt via forsknings-programmet CLEO, och resulterade i en vetenskaplig artikel som är tillgänglig även via ”open access” i en accepterad men ej slutredigerad version på www.lu.se/lup/publication/3439100.

Akselsson, C., Hultberg, H., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G. & Hellsten, S. (2013): Acidification trends in south Swedish forest soils 1986–2008 — Slow recovery and high sensitivity to sea-salt episodeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Science of The Total Environment, Volume 444, 1 February 2013, Pages 271-287.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL