Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Bruttobelastning av kväve från skogsmark på Östersjön och Västerhavet vid olika kväveutlakningsscenarier


I ett  projekt finansierat av Naturvårdsverket har bruttobelastningen av kväve på Östersjön och Västerhavet vid olika haltnivåer beräknats. Haltnivåerna har baserats på markvattenkemiska data från Krondroppsnätet.

Även om kvävebidraget från skogsmark generellt sett är lågt om man ser till bidraget per hektar så blir det totala bidraget betydande eftersom Sveriges areal utgörs till mer än hälften av skogsmark.

Studien visade att flera skogsbruksåtgärder riskerar att påtagligt öka bruttobelastningen av kväve. Detta gäller framförallt gödsling och så kallad behovsanpassad gödsling (BAG). Det finns också skogsbruksåtgärder med potential att minska kväveutlakningen, som GROT-uttag, kvarlämnande av skärm på hyggen och kontinuitetsskogbruk (hyggesfritt skogsbruk).

Läs mer i rapporten härPDF (pdf, 875.6 kB).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL