Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Kan kvävenedfallet över Sverige påverkas av storskaliga biomassabränder i avlägsna länder?

Under våren och sommaren 2006 rasade biomassabränder på ca 2 miljoner hektar i Ryssland och angränsande länder. Under våren rådde ett starkt högtrycksbetonat väder över Ryssland, vilket gjorde att de förorenade luftmassorna från bränderna transporterades ut över hela norra Europa. I månadsskiftet april-maj 2006 transporterades en särskilt förorenad luftmassa åt nordväst, över Jämtland och till Svalbard där snön färgades svart i vissa områden. Krondroppsmätningarna i Nymyran, en krondroppslokal i östra Jämtland, visade under juni 2006 ett nedfall av ammonium på ca 0,7 kg N/ha/mån. Detta är långt högre än vad som någonsin noterats under den period mätningarna pågått, från 1997 tills nu. Eftersom en del ammonium tas upp direkt i trädkronorna måste den mängd ammonium som deponerades till granskogen i Nymyran varit långt högre än de 0,7 kg N/ha som uppmättes. Det regnade ytterst lite vid Nymyran under maj, vilket förklarar att nedfallet av ammonium detekterades först under juni månad. Höga lufthalter av ammonium detekterades vid flera EMEP-stationer i Finland och Norge, samt även vid mätningar på hög höjd i fjällområdet i Sverige. Mätningarna visade ett särskilt tydligt exempel på hur förorenad luft från avlägsna, storskaliga biomassabränder kan orsaka kvävenedfall över norra Fennoskandia. Storskaliga bränder har ägt rum vid många andra tillfällen, särskilt under 2000-talet och sannolikt även då bidragit till ett ökat kvävenedfall vid nordliga breddgrader.

Publiceringen av resultaten finansierades av Nordiska Ministerrådet. Djupgående analyser av resultaten har även finansierats av Länsstyrelsen i Jämtland (mätningarna vid Nymyran samt i krondropp på hög höjd i Jämtland) samt av Naturvårdsverket (mätningar av lufthalter på hög höjd i norra Sverige).

Karlsson, P.E., Martin Ferm, Hans Tømmervik, Lars R. Hole, Gunilla Pihl Karlsson, Tuija Ruoho-Airola, Wenche Aas, Sofie Hellsten, Cecilia Akselsson, Teis Nørgaard Mikkelsen, and Bengt Nihlgård. 2013. Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Environmental Pollution, 176, 71–79.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL