Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Överskridande av kritisk belastning för skogsmark,


nu och 2020

Kritisk belastning beräknas som den maximalt tillåtna deposition som kan tillåtas för att kriteriet för kritisk belastning ska uppfyllas. Nationella beräkningar av kritisk belastning görs för skogsmark och sjöar. Här presenteras resultat för skogsmark. Beräkningen har gjorts på ytor inom Riksinventeringen för skog (RIS). Beräkningarna baseras på medeldepositionen 2003-2005.
Miljömålsbeskrivningen anger att Miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning" i ett generationsperspektiv bör innebära följande: "Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kritiska belastningen för mark och vatten." Kritisk belastning för aciditet är den maximala försurande deposition ett ekosystem tål. För att beräkna kritisk belastning krävs:
att en indikator för ekosystemet identifieras, det vill säga ett djur eller en växt som används som måttstock för ekosystemet,
att ett kriterium definieras för indikatorn, det vill säga en mätbar parameter som relaterar till indikatorns status, samt
att en kritisk gräns sätts för kriteriet, som relaterar till vad indikatorn tål.

För skogsmark utgör träd indikatorn, kriteriet är kvoten mellan baskatjoner (Ca, Mg och K) och oorganiskt aluminium i markvatten i rotzonen, och den kritiska gränsen definieras som att kvoten måste vara minst 1. Det innebär att den lägsta deposition som leder till att kvoten mellan baskatjoner och oorganiskt aluminium (baserat på enheten mol) underskrider 1 är den kritiska belastningen för aciditet. Det är viktigt att komma ihåg att överskridandet av den kritiska belastningen beräknat på detta sätt enbart visar på huruvida nedfallet är högre än vad den valda indikatorn, i detta fall trädet, tål på lång sikt. Olika ekosystem och olika indikatorer kan tåla olika mycket.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL