Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Modellberäkningar

Mätningarna inom Krondroppsnätet kompletteras med modellberäkningar för att ge större geografisk täckning än vad mätningarna i sig ger och för att utvärdera andra parametrar än de som mäts. Ytterligare en fördel är att modeller kan användas för att beräkna framtida trender vid olika scenarier för nedfall, skogsbruk och klimat.

Här presenteras metodik och resultat från modelleringsansatser på nationell nivå inom miljökvalitetsmålen "Bara Naturlig Försurning" och "Ingen Övergödning". Samtliga modellerade parametrar som presenteras här har en direkt eller indirekt koppling till något av delmålen, indikatorerna eller generationsperspektivet för något av de två miljökvalitetsmålen.
   

Modellerad parameter

Miljömål

Överskridande av kritisk belastning för skogsmark, nu och 2020

Bara naturlig försurning

Skogsbrukets försurningspåverkan

Bara naturlig försurning

Kväveackumulering

Ingen övergödning

 

På IVL görs även modellberäkningar av sjöförsurning, se MAGIC-biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På sikt kommer även resultat från regional modellering att presenteras här. Detta är ett första försök att skala upp nationella kartläggningar relaterade till försurning och övergödning till länsnivå i samtliga län inom Krondroppsnätet.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL